Přijímací řízení

Škola přijímá ke studiu maximálně 20 žáků do jedné třídy.

Přihlášky ke studiu se podávají do 1.3. 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení, které může trvat v dalších kolech až do 31. 8. 2018.

Uchazeči budou k přijímacím zkouškám vyzváni písemnou pozvánkou.

Přijímací zkoušky budou rozděleny na část společnou všem středním školám, označenou jako státní přijímací zkouška, kterou organizuje MŠMT ČR prostřednictvím své agentury Cermat; v té uchazeči absolvují didaktický test z českého jazyka a literatury a z matematiky, každý v rozsahu 60 minut; a na část školní, kde s uchazeči proběhne pohovor zaměřený na studijní předpoklady a dále bude hodnocen prospěch ze základní školy za 4. ročník a 1. pololetí 5. ročníku.

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny MŠMT ČR termíny 13. 4.2018 a 17. 4. 2018.

Kritéria pro přijetí a hodnocení v bodech minimální hodnota maximální hodnota
Didaktický test z českého jazyka 20 50
Didaktický test z matematiky 20 50
Pohovor studijních předpokladů 20 30
Prospěch na ZŠ ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy 20 30

Hranice pro přijetí je minimálně 80 bodů ze 160 možných.


Všechna kritéria musí být splněna alespoň v minimálně stanovených hodnotách. Nesplnění jednoho kritéria znamená i nesplnění podmínek pro přijetí v celé přijímací zkoušce.

Přijato bude prvních 20 uchazečů v pořadí podle dosažených bodů u přijímacích zkoušek. Ostatní budou tzv. „pod čarou". Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejné desce.

Každý přijatý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, musí do 10 pracovních dnů odevzdat škole zápisový lístek, podepsat smlouvu o studiu a složit zálohu na školné pro příští školní rok. Její výše bude upřesněna ve smlouvě.

V případě, že přijatý uchazeč nesplní tyto podmínky, má se za to, že na přijetí ke studiu nereflektuje. Poté budou osloveni další uchazeči „pod čarou“ v pořadí dle výsledků přijímacích zkoušek.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.

Potvrzení od lékaře není nutné!